در خودآموز رایگان محیط Sketch کتیا با دستورات محیط‏ Sketch به صورت حرفه‏ ای و بسیار ساده آشنا می شویم.

این آموزشها به صورتی است که بعد از دیدن و انجام این تمرینات، میتوانیم به راحتی تمریناتی در این سطح و یا سختتر را انجام دهیم.

در خودآموز رایگان محیط Sketch کتیا چه چیزی به دست می آورید:

 • ۶۰ دقیقه آموزش کامل و رایگان
 • آموزش ترسیم ۱۰ نقشه دو بعدی در محیط Sketch کتیا
 • فایلهای CATPart نقشه ها
 • فایلهای PDF نقشه ها

قسمت اول محیط Sketch کتیا

دانلود ویدئوی این قسمت

فایلهای CATPart و PDF این قسمت را میتوانید از لینک زیر دریافت کنید:

فایلهای CATPart و PDF

قسمت دوم محیط Sketch کتیا

دانلود ویدئوی این قسمت

فایلهای CATPart و PDF این قسمت را میتوانید از لینک زیر دریافت کنید:

فایلهای CATPart و PDF

قسمت سوم محیط Sketch کتیا

دانلود ویدئوی این قسمت

فایلهای CATPart و PDF این قسمت را میتوانید از لینک زیر دریافت کنید:

فایلهای CATPart و PDF

قسمت چهارم محیط Sketch کتیا

دانلود ویدئوی این قسمت

فایلهای CATPart و PDF این قسمت را میتوانید از لینک زیر دریافت کنید:

فایلهای CATPart و PDF

قسمت پنجم محیط Sketch کتیا

دانلود ویدئوی این قسمت

فایلهای CATPart و PDF این قسمت را میتوانید از لینک زیر دریافت کنید:

فایلهای CATPart و PDF

در دوره خودآموز رایگان محیط Sketch کتیا می آموزیم:

 • ترسیم دو مدل تمرینی دو بعدی در هر آموزش
 • نحوه خواندن نقشه دو بعدی را فرا خواهیم گرفت.
 • چگونه وارد محیط Sketch شویم.
 • چطور از دستور Circle برای ترسیم دایره استفاده کنیم.
 • طریقه استفاده از دستور Arc جهت ترسیم کمان را فرا خواهیم گرفت.
 • نحوه استفاده از دستور Three Point Arc برای ترسیم کمان با انتخاب سه نقطه را یاد خواهیم گرفت.
 • چگونه از دستور Quick Trim برای حذف لبه های اضافی استفاده کنیم.
 • چطور از دستور Axis جهت ترسیم خط کمکی استفاده کنیم.
 • نحوه استفاده از دستور Cylindrical Elongated Hole برای ترسیم لوبیایی گِرد را فرا خواهیم گرفت.
 • نحوه استفاده از دستور Mirror برای قرینه کردن موضوعات را یاد می‏گیریم.
 • چطور از دستور Line جهت ترسیم خط استفاده کنیم.
 • نحوه استفاده از دستور Elongated Hole برای ترسیم لوبیایی را فرا خواهیم گرفت.
 • چگونه از دستور Corner جهت گِرد کردن لبه های دو موضوع متقاطع استفاده کنیم.
 • طریقه استفاده از دستور Rotate برای چرخش موضوعات و کپی کردن موضوعات حول یک مرکز را می‏ آموزیم.
 • چگونه از دستور Construction/ Standard Element برای تبدیل موضوعات به موضوعات کمکی استفاده کنیم.
 • طریقه استفاده از قیود ابعادی جهت مقید کردن ترسیم را خواهیم آموخت.
 • نحوه استفاده از قیود هندسی جهت مقید کردن ترسیم را یاد می‏گیریم.

و بسیاری از نکات مهم و کاربردی دیگر