طراحی چرخدنده ساده پارامتریک در کتیا

طراحی چرخدنده ساده پارامتریک در کتیا

۲۵,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان

با یادگیری طراحی چرخدنده پارامتریک میتوانیم یک چرخدنده طراحی کنیم و فقط با تغییر پارامترهای مورد نظر، قسمتهای دیگر آن به صورت خودکار تغییر میکنند.